Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü (TKPK) SDÜ  Toplumsal Katkı Politikalarının geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması amacıyla  18.06.2021 tarihinde kurulmuş ve 19.08.2021 Tarih, Toplantı No: 581 Karar No: 5 sayılı Senato kararı ile Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Usul ve Esasları kabul edilmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü (TKPK)’nün oluşumu, yönetim  ve organizasyon  yapısı, amacı, çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları, işleyişi SDÜ Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Usul ve Esasları ile belirlenmiştir.

     TKPK Yönergesi’ni Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
Koordinatörlüğün Kuruluş Amacı

     Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü (TKPK)’nün amacı; Üniversitemizin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda, toplumsal katkı politikalarına uygun olarak  eğitim- ögretim,  araştırma  ve  geliştirme,  kültürel, sanatsal, sağlık ve spor faaliyetleri ile süreçlerini toplumsal ve çevresel fayda yaratmak üzere en verimli olacak şekilde koordine etmek; yerel, bölgesel ve ulusal sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlara yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek; sürekli eğitim faaliyetlerini teşvik etmek; öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ile birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak; toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak; akademik personel, öğrenciler, idari personel, mezun öğrenciler ve paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek, çıktıları izlemek ve geri bildirimler doğrultusunda önerileri ilgili birimlere sunmaktır.

Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Yönetimi

 • Koordinatörlük, Koordinatör ve yardımcıları ile yeterli sayıda personelden oluşur.
 • Koordinatör, Rektör tarafından Üniversitenin profesör ünvanlı kadrolu öğretim elemanları arasından, Koordinatör Yardımcıları ise Koordinatörün önerisiyle Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanır.
 • Koordinatör görev alanıyla ilgili konularda doğrudan Rektöre bağlıdır.
 •  Koordinatör ve Koordinatör Yardımcılarının görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları aynı usul ile yeniden atanabilir.
 •  Koordinatör Yardımcılarının görevi, Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.
   
  Koordinatörün Görevleri
  Koordinatör;
 • TKPK’nın ilgi alanına giren her türlü faaliyetin yönetilmesi, temsil edilmesi ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılması, Üniversite içi ve dışı, konu ile ilgili kurum temsilcileri ve bireyler ile bilgi alma ve bilgi verme amaçlı görüşmeler yaparak iş birliği çalışmalarının yönetilmesini,
 • TKPK’nın strateji ve süreçlerinin oluşturulması ve izlenmesi, takip edilmesi ve iyileştirilmesini,
 • Düzenli olarak Rektöre süreçler ve gelişmeler hakkında bilgi vererek fikir alışverişinde bulunmayı, TKPK stratejisini Üniversite stratejisi ile uyumlu hale getirmeyi,
 • TKPK’nın kaynaklarının yönetilmesi ve ilgili yerlere tahsis edilmesi, gerekli bazı altyapıların kurulması için teşebbüste bulunulmasını,
 • Üniversite  içi  toplumsal  katkı ve paydaşlar ile ilişkiler konularında akademik ve idari birimler arasındaki veri akışında düzenlemeler yapılmasını,
 • TKPK’nın ve Üniversite’nin stratejileri doğrultusunda yürütülen faaliyetler sürecinde, Birimlerde kurulacak olan tüm komisyonların, kurulların ve bu kurul ve komisyonlarda görev alacak akademik personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanmasını,
 • Üniversitedeki faaliyet ve süreçleri, toplumsal ve çevresel fayda yaratmak üzere en verimli olacak şekilde oluşturmak, yerel, bölgesel ve ulusal sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlara yönelik akademik çalışmaların teşvik edilmesini,
 • Üniversitenin misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda topluma hizmet faaliyetlerinin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı ile sürekli iyileştirme esaslı olarak yürütülmesini sağlamakla,
 • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde iç ve dış  paydaşların beklenti  ve geri bildirim izlemelerinde, akademik personel, idari personel, öğrenci, mezun ve işveren gorüşleri doğrultusunda ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanmasını,
  yürütmekle görevlidir.

Akademik ve İdari Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • TKPK’da görevlendirilen akademik ve idari personelin görev, yetki ve sorumlulukları TKPK Organizasyon Şeması’nda,
 • Planlama/ Koordinasyon/ Uygulama / İzleme/Raporlama/ İyileştirme ise TKPK İş Akış Şeması’nda belirtilmiştir.

Akademik Personel Görev ve Sorumlulukları

 • Planlama/ Koordinasyon/ Uygulama / İzleme/Raporlama/ İyileştirme
 • Paydaşlara yönelik çalışmalar
 • Kadın çalışmaları
 • Çocuklara yönelik çalışmalar
 • Sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalar
 • Sosyal entegrasyon gruplarına yönelik çalışmalar
 • Sosyoekonomik ve çevresel sorunlara yönelik çalışmalar
 • TKPK Web sayfası yönetimi
 • TKPK Sosyal medya hesaplarının yönetimi
 • TKPK tarafından düzüenlenen dijital toplantıların organize edilmesinden,
   
  İdari Personel Görev ve Sorumlulukları
 • Sekreter / Birimler arası yazı akışı ve Ofis işlerinden sorumludur.
   
  Personel ihtiyacı:
 • Koordinatörlükte görev alan akademik personel Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Usul ve Esasları doğrultusunda Rektör tarafından görevlendirilir.
 • Koordinatörlüğün idari ve teknik personel ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.
   
  Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü’ne Destek Verecek Birimler, Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Komisyonları ve Grupları, Koordinatörlüğün İş Birliği Yapacağı Birimler
   
  TKPK’nın faaliyetlerini sürdürürken iş birliği içinde olacağı birimler
   
  (1)   Üniversite Genel Sekreterliği,
  (2)   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
  (3)   İdari Mali İşler Daire Başkanlığı,
  (4)   Personel Daire Başkanlığı,
  (5)   Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü,
  (6)   Hukuk Müşavirliği,
  (7)   Kalite Güvence Ofisi,
  (8)   Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü,
  (9)   Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı,
  (10) Uygulama ve Araştırma Merkezleri


Komisyonlar ve Proje Grupları
Bu yönerge kapsamındaki faaliyetlerin etkili, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde planlamalar yapmak üzere kurullar, birim ve bölüm seviyesinde temsilcilikler, komisyonlar ve gruplar TKPK’nın önerisi ve Rektör onayı ile kurulabilir.