Hedefler

Süleyman Demirel Üniversitesi;
- Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme plan ve programlarını hazırlarken yerel, ulusal ve küresel toplum bilinciyle hareket etmeyi,
- Günümüz toplumsal ihtiyaç ve beklentileri izleyerek, sadece eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerinde topluma somut katkılar sunabilmeyi,
- Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı,
- Sürekli eğitim anlayışından hareketle toplumun gelişimine katkı sağlamayı,
- Öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını  sağlamayı,
- Nitelikli insan gücü yetiştirirken aynı zamanda topluma faydalı bireyler de yetiştirmeyi,
- Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.
Bu hedefler doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten tüm birimlerde yapılan çeşitli toplumsal katkı faaliyetlerini geliştirmeyi odağına almıştır.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK)/ Sektör ve diğer tüzel/ şahıs kuruluşları işbirliği ile toplumun herkesimine yönelik toplumsal duyarlılığı ve toplumsal farkındalığı arttıracak projeler üretilmesini ve teşvik etmeyi,
Araştırma/ Uygulama Merkezlerinin Sektör/ STK iş birliği ile araştırma faaliyetlerini artırmak için teşvik etmeyi/ projeler geliştirmeyi,
Başta bölgesel olmak üzere ulusal düzeyde çözümüne yönelik   Sanayi/ Sektör iş birliği ile ortaklaşa proje geliştirmeyi/ teşvik etmeyi
Toplumun her kesimine yönelik eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.